De­par­ta­ment Edu­ka­cji i Nau­ki Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go ser­decz­nie za­pra­sza do udzia­łu w kon­kur­sach:
Kon­kurs Wiel­ko­pol­ska Sz­ko­ła Ro­ku 2024 i Wiel­ko­pol­ski Nau­czy­ciel Ro­ku 2024

Te­go­rocz­na edy­cja kon­kur­sów jest już ósmą z ko­lei. Tra­dy­cyj­nie chce­my do­ce­nić wiel­ko­pol­skie przed­szko­la i szko­ły oraz uho­no­ro­wać i pro­mo­wać na­uczy­cie­li po­sia­da­ją­cych szcze­gól­ne osią­gnię­cia dy­dak­tycz­ne i wy­cho­waw­cze, czyn­nie an­ga­żu­ją­cych się w roz­wój szko­ły lub pla­ców­ki.
Ter­min zło­że­nia for­mu­la­rzy zgło­sze­nio­wych upły­wa 15 wrze­śnia 2024r., na­to­miast roz­strzy­gnię­cie kon­kur­sów na­stą­pi 18 pa­ździer­ni­ka br. pod­czas uro­czy­stej Ga­li.
Zwy­cięz­cy otrzy­ma­ją na­gro­dy fi­nan­so­we, wy­róż­nie­nia oraz pa­miąt­ko­we sta­tu­et­ki.
Sz­cze­gó­ły na stro­nie:
https://www.umww.pl/kon­kur­s-wiel­ko­pol­ska­-sz­ko­la­-ro­ku­-o­ra­z-wiel­ko­pol­ski­-nau­czy­cie­l-ro­ku

About Author