– BP Piła

dziewczyna z laptopem

Zapraszamy serdecznie do udziału w wyjątkowym wydarzeniu – XXX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej pod hasłem „Diagnozowanie zawodowych i emocjonalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, studentów i nauczycieli”.

To jubileuszowa edycja, która odbędzie się w dniach 19-21 września 2024 roku w Poznaniu.

Konferencja, organizowana przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej we współpracy z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu …

Serdecznie zapraszamy na majowe spotkanie Klubu Nauczyciela Bibliotekarza!
Naszym gościem będzie pani Julia Skórzyńska z Wydawnictwa Agora.
Tematem spotkania będzie przedstawienie oferty wydawniczej zakupu książek do bibliotek szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak również na nagrody szkolne.

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams 

De­par­ta­ment Edu­ka­cji i Nau­ki Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go ser­decz­nie za­pra­sza do udzia­łu w kon­kur­sach:
Kon­kurs Wiel­ko­pol­ska Sz­ko­ła Ro­ku 2024 i Wiel­ko­pol­ski Nau­czy­ciel Ro­ku 2024

Te­go­rocz­na edy­cja kon­kur­sów jest już ósmą z ko­lei. Tra­dy­cyj­nie chce­my do­ce­nić wiel­ko­pol­skie przed­szko­la i szko­ły oraz uho­no­ro­wać i pro­mo­wać na­uczy­cie­li po­sia­da­ją­cych szcze­gól­ne osią­gnię­cia dy­dak­tycz­ne i wy­cho­waw­cze, czyn­nie an­ga­żu­ją­cych się w roz­wój szko­ły lub pla­ców­ki.
Ter­min zło­że­nia …

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych (bibliotekarzy, nauczycieli, czytelników, pasjonatów książek i rowerów) na rajd rowerowy "Odjazdowy Bibliotekarz", który odbędzie się w sobotę 11 maja 2024 r. Start o 10.00 spod naszej biblioteki, trasa wiedzie przez miasto, wzdłuż cmentarzy w Leszkowie do Kaliny - "Smoka", gdzie zorganizowane będzie ognisko, zabawy integracyjne i akcja czytelnicza "Jak …

kwiaty

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

składamy naszym Czytelnikom

najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,

mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca

oraz samych sukcesów

książki

Zapraszamy na konferencję "Biblioteka Bez Granic. Tradycyjnie i w erze nowych technologii", która odbędzie się 18 kwietnia w godzinach 10:00 - 14:45 w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15.

Zapisy online na stronie konferencji: https://konferencja.cdnpila.pl/

Miło nam poinformować o wynikach I etapu konkursu!
Komisja II Powiatowego Konkursu „Antyk łączy epoki” zakwalifikowała do etapu finałowego następujące prace konkursowe:

1. „Afrodyta, symbol piękna przez stulecia”, Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Pile

2. „Niobe – wieczny symbol cierpienia i przestrogi”, Szkoła Podstawowa …