– Aktualności

dziewczyna z laptopem

Zapraszamy serdecznie do udziału w wyjątkowym wydarzeniu – XXX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej pod hasłem „Diagnozowanie zawodowych i emocjonalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, studentów i nauczycieli”.

To jubileuszowa edycja, która odbędzie się w dniach 19-21 września 2024 roku w Poznaniu.

Konferencja, organizowana przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej we współpracy z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu …

De­par­ta­ment Edu­ka­cji i Nau­ki Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go ser­decz­nie za­pra­sza do udzia­łu w kon­kur­sach:
Kon­kurs Wiel­ko­pol­ska Sz­ko­ła Ro­ku 2024 i Wiel­ko­pol­ski Nau­czy­ciel Ro­ku 2024

Te­go­rocz­na edy­cja kon­kur­sów jest już ósmą z ko­lei. Tra­dy­cyj­nie chce­my do­ce­nić wiel­ko­pol­skie przed­szko­la i szko­ły oraz uho­no­ro­wać i pro­mo­wać na­uczy­cie­li po­sia­da­ją­cych szcze­gól­ne osią­gnię­cia dy­dak­tycz­ne i wy­cho­waw­cze, czyn­nie an­ga­żu­ją­cych się w roz­wój szko­ły lub pla­ców­ki.
Ter­min zło­że­nia …

Miło nam poinformować o wynikach I etapu konkursu!
Komisja II Powiatowego Konkursu „Antyk łączy epoki” zakwalifikowała do etapu finałowego następujące prace konkursowe:

1. „Afrodyta, symbol piękna przez stulecia”, Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Pile

2. „Niobe – wieczny symbol cierpienia i przestrogi”, Szkoła Podstawowa …

sowa

Miło nam poinformować, że został uruchomiony dla Państwa dostęp do aplikacji mobilnej - SOWA MOBI. Jest to pojedyncza aplikacja, która pozwala czytelnikom na wybór swojej biblioteki z listy (lub zlokalizowanie najbliższej z nich) i korzystanie z biblioteki z poziomu smartfona.

Funkcjonalność aplikacji jest zbliżona do funkcjonalności katalogu OPAC, pozwala na …

Konkurs o tytuł  "Wielkopolski Nauczyciel Bibliotekarz Roku"

Kapituła Konkursu o tytuł "Wielkopolski Nauczyciel Bibliotekarz Roku" powołana przez Dyrektora Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu przyznała zaszczytny tytuł "Wielkopolski Nauczyciel Bibliotekarz Roku"

  • w kategorii biblioteki szkolne - Pani Idze Kasztelan-Jęcz nauczycielowi bibliotekarzowi ze Szkoły Podstawowej nr …
chmurka

Zapraszamy czytelników do korzystani z publikacji w serwisie IBUK Libra >>>
Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem. Zapraszamy do biblioteki po odbiór kodów PIN!