Quisque nec

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla scelerisque magna et orci porttitor ullamcorper. Proin euismod pretium dolor non consectetur. Aliquam feugiat nunc ac justo hendrerit, non lobortis lacus condimentum. Praesent vehicula libero ac tellus rutrum ultrices. Sed eu consectetur libero, id varius massa. Quisque vestibulum tempus felis. Nulla interdum varius arcu nec.

Czytaj więcej Nulla scelerisque magna et orci porttitor ullamcorper.

dziewczyna z laptopem

Zapraszamy serdecznie do udziału w wyjątkowym wydarzeniu – XXX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej pod hasłem „Diagnozowanie zawodowych i emocjonalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, studentów i nauczycieli”.

To jubileuszowa edycja, która odbędzie się w dniach 19-21 września 2024 roku w Poznaniu.

Konferencja, organizowana przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej we współpracy z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu …

Czytaj więcej Jubileuszowa XXX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej w Poznaniu!

Serdecznie zapraszamy na majowe spotkanie Klubu Nauczyciela Bibliotekarza!
Naszym gościem będzie pani Julia Skórzyńska z Wydawnictwa Agora.
Tematem spotkania będzie przedstawienie oferty wydawniczej zakupu książek do bibliotek szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak również na nagrody szkolne.

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams Czytaj więcej Klub Nauczyciela Bibliotekarza

De­par­ta­ment Edu­ka­cji i Nau­ki Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go ser­decz­nie za­pra­sza do udzia­łu w kon­kur­sach:
Kon­kurs Wiel­ko­pol­ska Sz­ko­ła Ro­ku 2024 i Wiel­ko­pol­ski Nau­czy­ciel Ro­ku 2024

Te­go­rocz­na edy­cja kon­kur­sów jest już ósmą z ko­lei. Tra­dy­cyj­nie chce­my do­ce­nić wiel­ko­pol­skie przed­szko­la i szko­ły oraz uho­no­ro­wać i pro­mo­wać na­uczy­cie­li po­sia­da­ją­cych szcze­gól­ne osią­gnię­cia dy­dak­tycz­ne i wy­cho­waw­cze, czyn­nie an­ga­żu­ją­cych się w roz­wój szko­ły lub pla­ców­ki.
Ter­min zło­że­nia …

Czytaj więcej Kon­kurs Wiel­ko­pol­ska Sz­ko­ła Ro­ku 2024 i Wiel­ko­pol­ski Nau­czy­ciel Ro­ku 2024

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych (bibliotekarzy, nauczycieli, czytelników, pasjonatów książek i rowerów) na rajd rowerowy "Odjazdowy Bibliotekarz", który odbędzie się w sobotę 11 maja 2024 r. Start o 10.00 spod naszej biblioteki, trasa wiedzie przez miasto, wzdłuż cmentarzy w Leszkowie do Kaliny - "Smoka", gdzie zorganizowane będzie ognisko, zabawy integracyjne i akcja czytelnicza "Jak …

Czytaj więcej Odjazdowy Bibliotekarz 11.05.2024

książki

Zapraszamy na konferencję "Biblioteka Bez Granic. Tradycyjnie i w erze nowych technologii", która odbędzie się 18 kwietnia w godzinach 10:00 - 14:45 w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15.

Zapisy online na stronie konferencji: https://konferencja.cdnpila.pl/

Miło nam poinformować o wynikach I etapu konkursu!
Komisja II Powiatowego Konkursu „Antyk łączy epoki” zakwalifikowała do etapu finałowego następujące prace konkursowe:

1. „Afrodyta, symbol piękna przez stulecia”, Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Pile

2. „Niobe – wieczny symbol cierpienia i przestrogi”, Szkoła Podstawowa …

Czytaj więcej Wyniki konkursu <strong>„Antyk łączy epoki”</strong>